Untitled-1

Menu   

Untitled-1

Void Online   

 
Server is: offline
Untitled-1

Videos   

Untitled-1

[n*o] OGame Alliance   


Untitled-1

Partners   


Untitled-1

Link to us   

 
Freelancer Clan [n*o]

Untitled-1

Sentinel Side   

 
 You have been warned!
We have caught 1333 shameful hackers.

 
Clan Role-Play
Our View On RPRole-Play ideas, views and declarations / RP nápady, názory a vyhlásenia
1. Vyhlásenie Klanu [n*o]

Na základe posledných incidentov medzi členmi klanu [n*o] a tzv. spriateľených klanov, sme sa rozhodli, že budeme útočiť a zostrelovať aj lode členov spojeneckých a spriateľených klanov, pokiaľ zistíme, že vlastnia zároveň pirátske [X] alebo zločinecké [R] charatkery.

Zistili sme totiž, že náš pohľad na Role-Play (RP) ako takú je diametrálne odlišný od niektorých iných zoskupení a klanov na tomto servri.. Považujeme každého, kto vlastní tag spriateľeného (alebo spojeneckého klanu) - a zároveň vlastní aj pirátsky (alebo zločinecký) charakter - za skrytého nepriateľa, ktorý využíva svoje chary a situáciu v Síriu jedine ku svojmu prospechu. Od takejto RP sa klan [n*o] dištancuje - máme v pravidlách zakotvené, že multiclaning alebo hranie iných rolí na servri je zakázané. Preto by sme boli radi ak by sa podobným pravidlom riadili aj naši spojenci.

Týmto vyhlásením sa takisto dištancujeme od vzniknutých zbytočných diskusií a hádok na tomto fóre, či už v minulosti - alebo v budúcnosti. Berte na vedomie, že to nie je nič osobné - je to jednoducho náš pohľad na RP na servri The Void. Prosím, rešpektujte to..

2. Vyhlásenie Klanu [n*o]

Dňom 9.8.2008 prestávame obchodovať s ilegálnymi komoditami a svoje obchodné lode sťahujeme zo systému Omicron Alpha do systémov s možnosťou legálneho zárobku. Naďalej budeme ochraňovať obchodníkov, avšak od dnes už len tých, ktorí na svojich lodiach nesú legálny tovar. Obchodníci s ilegálnym kargom budú považovaní za pašerákov a preto budú z našej strany ponechaní napospas svojmu osudu.

Týmto vyhlásením sa takisto dištancujeme od vzniknutých zbytočných diskusií a hádok na tomto fóre, či už v minulosti - alebo v budúcnosti. Berte na vedomie, že to nie je nič osobné - je to jednoducho náš pohľad na RP na servri The Void. Prosím, rešpektujte to..
[n*o] Clan Declaration 1.

Based on latest incidents among [n*o] clan members and so called friendly clans, we decided to attack and shoot down even allied and friendly clans members ships, if we find out they have also Pirate [X] or Rogue [R] characters.

We found out that our point of view to Role-Play (RP) itself is diametrally different from another groups of clans at this server.
We consider, that everyone who own tag of friendly (or allied) clan and in the same time own also pirate (or rogue) char is hidden enemy, who uses his chars and situation in Sirius only for his own benefit. Clan [n*o] distances itself from such RP, in our rules we have set multiclanning or playing different roles on the server is forbiden. We would really
apreaciatte our allies to obbey some kind of such rules.

By this declaration we distance ourselves from useless discusions and quarrels in this forum, as in the past or future. Please consider this is nothing personal, it is simply our point of view on RP on server The Void. Please, respect this..

[n*o] Clan Declaration 2.

Since 9.8.2008 - We stop trading any illegal commodities (contraband) and remove our trade ships from system Omicron Alpha to systems with possibility of legal earnings. We will continue to protect traders, but after date only traders with legal commodities. Traders with illegal cargo will consider as a "Smugglers" and they will not come under our protection.

By this declaration we distance ourselves from useless discusions and quarrels in this forum, as in the past or future. Please consider this is nothing personal, it is simply our point of view on RP on server The Void. Please, respect this..

Copyright © by Freelancer Clan [n*o] All Right Reserved.

Published on: 2008-08-10 (4636 reads)

[ Go Back ]
Content ©
1: [n*o] Clan Video 3 33 times
2: Void Toolbar 21 times
3: Freelancer Mod Manager 1.4  164 times
4: Freelancer GLS Workaround 94 times
5: Void 2112v5A Mód 47 times


Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke-Evolution.

[ Page Generation: 0.38 Seconds | Memory Usage: 3.45 MB | DB Queries: 35 ]

.